ตรวจสอบโดเมน เช็คโดเมน จดโดเมน 298 บาท เช็คโดเมนว่าง Domain ฟรี โดเมน จดโดเมนเนม .ac.th .co.th

ตรวจสอบโดเมน / เช็คโดเมน

 
ตรวจสอบโดเมน / เช็คโดเมน
ท่านสามารถ ตรวจสอบโดเมน (Whois) โดยกรอก ชื่อโดเมน หรือ นามสกุลโดเมน เพื่อทำการ เช็คโดเมน ว่ามีสถานะ ว่าง หรือ ไม่ว่าง ได้ในช่องข้างล่างนี้ ตรวจสอบโดเมน ได้โดยกรอกชื่อ โดเมน ที่ท่านต้องการ แล้วกดปุ่ม "ตรวจสอบโดเมน" หากทำการ ตรวจสอบ ชื่อโดเมน ดังกล่าวแล้วพบว่ามี สถานะ ว่าง ท่านก็จะสามารถ จดโดเมน ได้กับทางเว็บไซต์ โดยสามารถ จดโดเมน ได้ใน ราคา เริ่มต้นที่ 298 บาท และสามารถเป็น เจ้าของโดเมน ชื่อดังกล่าวได้ ภายใน 30 นาที พร้อมติดตั้ง เว็บโฮสติ้ง ที่รวดเร็วและประทับใจของ NetRegis เพื่อให้ท่านสามารถ ออกแบบทำเว็บไซต์ ได้ภายใน 30 นาที (หลังจากได้รับหลักฐานการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว และเฉพาะในช่วงวันและเวลาทำการ 9:00-18:00 *.com .net .info .org .biz )
 

ชื่อโดเมนหลัก * เช่น computer

คำประกอบ 1 * เช่น shop
คำประกอบ 2 เช่น online
คำประกอบ 3 เช่น mart
คำประกอบ 4 เช่น best
คำประกอบ 5 เช่น max
ผลลัพธ์ ชื่อโดเมน
สกุลโดเมน (gTLD)
สกุล TH

* วิธีการตรวจสอบโดเมนว่าง :
1) กรอก ชื่อโดเมนหลัก ที่ต้องการให้มีคำๆนั้นอยู่ในชื่อโดเมนด้วย
2) กรอก คำประกอบ 1-5 คำ หากต้องการให้ระบบแนะนำให้ กรุณาคลิ๊กปุ่ม "สุ่มหาอัตโนมัติ"
3) เลือกนามสกุลโดเมน โดยระบบสามารถเช็คพร้อมกันได้มากสุด 3 นามสกุล
4) คลิ๊กปุ่ม "ตรวจสอบ" เพื่อทำการค้นหาโดเมนว่าง โดย ระบบจะตรวจสอบชื่อโดเมน โดยนำ คำประกอบ มาต่อหน้าและต่อท้าย ชื่อโดเมนหลัก
ตัวอย่างเช่น คำหลัก computer จะได้คำประกอบคือ
 

www.

นามสกุลโดเมน (gTLD)
สกุล TH

 
ค้นหารายชื่อ โดเมน ที่ครบกำหนด หมดอายุ ( Expired Domain name ) จาก NetRegis.com เพื่อให้ท่านได้มีโอกาสเป็นเจ้าของ โดเมน ชื่อสวยๆ โดยที่ โดเมน เหล่านี้ล้วนเป็น โดเมน ที่หมดอายุแล้ว ซึ่งทาง NetRegis.com เป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลเท่านั้น เจ้าของเดิมอาจจะไม่ได้ต่ออายุแล้ว หรืออาจจะต่ออายุไปแล้ว ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องไดๆ ทั้งสิ้น
เอกสาร ที่ใช้ในการ จดโดเมน (Domain Name Registration)
 •  จดโดเมน ".co.th"
 • Domain Name .co.th เป็นการ จดโดเมน สำหรับ การพาณิชย์และธุรกิจ ได้แก่ บริษัท, ห้างหุ้นส่วน และ เครื่องหมายการค้า ซึ่งจะต้องเป็น องค์กรพาณิชย์ ที่ จดทะเบียน ในประเทศไทย หรือ บริษัทต่างประเทศ ที่มีตัวแทนอยู่ ในประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ. 20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ ใบท.ค. 0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หลักฐานการเป็นเจ้าของ เครื่องหมายการค้า Trade Mark นั้นๆ ซึ่งได้ดำเนิน การจดทะเบียน ต่อ กรมทรัพย์สินทางปัญญา อย่างถูกต้อง
 •  จดโดเมน ".ac.th"
 • Domain Name .ac.th เป็นการ จดโดเมน ที่ใช้แทนชื่อของ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย โดยการตั้งชื่อ ควรให้สอดคล้องกับชื่อ โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย นั้นๆ เอกสารที่ใช้เป็น หลักฐาน ในการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือจัดตั้ง หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งโรงเรียน ได้นั้น ท่านจะต้องออก หนังสือรับรอง หน่วยงานที่สังกัด ที่ตั้งของโรงเรียน และรับรองการขอ จดทะเบียนโดเมนเนม พร้อมทั้ง ประทับตรา และเซ็นต์รับรองโดย ท่าน ผู้อำนวยการ ของทางโรงเรียน
 •  จดโดเมน ".go.th"
 • Domain Name .go.th เป็น โดเมน สำหรับ หน่วยงานรัฐบาล และ ส่วนราชการ กระทรวง หรือ หน่วยงานสังกัดรัฐบาล ซึ่งจะต้องเป็น หน่วยงาน ของ รัฐบาลไทย หรือ หน่วยงาน/โครงการ ในสังกัด เอกสาร ที่ใช้ในการ จดโดเมน คือ เอกสารคำร้อง ขอ จดทะเบียนโดเมน จาก ผู้บริหาร หน่วยงาน นั้น โดยเป็น หนังสือ ที่ทาง หน่วยงาน แจ้งชื่อ โดเมนเนม xxx.go.th ให้ทาง ผู้บริหาร เทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (Chief Information Officer : CIO) ของ กระทรวง/กรม ต้นสังกัด รับทราบ
 •  จดโดเมน ".or.th"
 • Domain Name .or.th เป็นการ จดโดเมน ที่ใช้สำหรับ องค์กรที่ ไม่แสวงผลกำไร เช่น มูลนิธิ สมาคม ชมรม ศูนย์ หรือ สถานทูต ต่างประเทศ ประจำประเทศไทย เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน หนังสือ จัดตั้งหน่วยงาน เช่น หนังสือ จัดตั้งสมาคม หรือ หนังสือ จัดตั้งมูลนิธิ เป็นต้น กรณีที่ไม่สามารถแสดง หนังสือจัดตั้งองค์กร ได้นั้น ท่านจะต้องแสดงหนังสือซึ่งประกอบด้วย ประธาน, คณะกรรมการ, จุดประสงค์ที่เด่นชัด, ที่อยู่ที่แน่นอน และมีหน่วยงานที่เป็นที่รู้จักรับรองว่า มีหน่วยงานของท่านอยู่จริง
 •  จดโดเมน ".mi.th"
 • Domain Name .mi.th เป็นการ จดโดเมน ที่ใช้สำหรับ หน่วยงานทางทหาร เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก กรมการสนเทศทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ว่าอนุญาตให้ หน่วยงาน/องค์กร ของท่าน จดทะเบียนโดเมนเนม ภายใต้ .mi.th ได้ โดยสามารถขอแบบฟอร์ม ใบรับรอง ได้จาก สท.ทหาร
 •  จดโดเมน ".net.th"
 • Domain Name .net.th เป็นการ จดโดเมน ที่ใช้สำหรับ ผู้ให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งได้รับอนุญาตจาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT) หรือผู้ได้รับสิทธิ์ในการให้ บริการ จาก ISP โดยมีหนังสือยืนยันการ จดทะเบียนโดเมน จาก ISP นั้น ๆ เอกสาร ที่ใช้ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรอง จาก การสื่อสารแห่งประเทศไทย ว่าเป็น ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) หรือ หนังสือรับรอง จาก ผู้ให้บริการเครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (ISP) ซึ่งรับรอง หน่วยงาน ที่ต้องการ จดทะเบียนโดเมนเนม นี้เป็น หน่วยงาน ย่อยที่ให้บริการทางด้าน เครือข่าย/อินเตอร์เน็ต (sub ISP)
 •  จดโดเมน ".in.th"
 • Domain Name .in.th เป็นการ จดโดเมน สำหรับ บุคคล บริษัท และ องค์กร ที่ต้องการ จดโดเมนเนม เอกสาร ที่ใช้ ประกอบการ จดทะเบียนโดเมน คือ หนังสือรับรองบริษัท, ใบ ภ.พ.20 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ใบ ท.ค.0401/พ.ค.0401 (ทะเบียนการค้า) หรือ หนังสือรับรอง องค์กร สโมสร คลับ ส่วน การ จดโดเมน ในนามบุคคลนั้น ใช้ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาใบขับขี่ หรือ หนังสืืออนุญาตประกอบอาชีพ ของคนต่างด้าว

กลับไปด้านบน

 • Hosting ราคาถูก
เข้าใช้งานระบบ Hosting และ Domain

Hositng Control Panel

ช่วยเหลือ

 • CONTROL PANEL
 • WEB MAIL
 • DOMAIN

Hosting Support Team

NetRegis.com ให้บริการเช่า Hosting และจดทะเบียนโดเมนเนม โดยผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ พร้อมใช้งานได้ภายใน 30 นาที

จดโดเมน ราคาถูก
 • ขอใบเสนอราคา
 • สมัครสมาชิก
เริ่มต้นใช้ Hosting อย่างไรดี ขอคำแนะนำ
 
ติดต่อ Hosting Serviceติดต่อสอบถามโทร 02-978-6660 ถึง 1 ในวันและเวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เว้นวันหยุดนขตฤกษ์

จดโดเมน

Web Hosting

Email Server

 • Domain name
 • จดโดเมน ราคาถูก
 • สมัครงาน หางาน
 • บริษัท สบาย ช็อป จำกัด
 • Hosting Security

ลูกค้าชั้นนำที่เลือกใช้บริการ Hosting

( ข้อมูลอัพเดทวันที่ 2019/07/23 )

 • บริษัท ฮิตาชิเซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด
 • บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
 • เทศบาลเมืองพล
 • รองเท้า FITFLOP
 • สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทย
 • ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
 • ราชวิทยาลัยทันตแพทย์
 • กองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง มอเตอร์เวย์ (Motorway)
 • โรงเรียนอนุบาลวังโป่ง
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39
 • โรงเรียนพร้อม
 • องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง
 • เครื่องเสียง Sherman
 • ยางรถยนต์ วีรับเบอร์
 • นมสด แดรี่ฟาร์ม
 • ผ้าอ้อม เนเปีย
 • บริษัท เทพพัฒนากระดาษ จำกัด
 • บริษัท ลุมพินี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมท์ จำกัด
 • องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูน
 • สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
 • บริษัท พรีไซส์สตีล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
 • บริษัท แสตมป์ทอง จำกัด
 • สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
 • สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ที่ 9
 • โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์

และลูกค้าชั้นนำอีกมากมาย